Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách AbbVie

Platné od: listopadu 2013

V následujících odstavcích jsou popsány “Zásady ochrany osobních údajů”, jimiž se řídí společnost AbbVie (včetně dceřiných společností a poboček) ve vztahu k osobním údajům, které nám poskytnete na webových stránkách, které společnost AbbVie spravuje (dále jen „osobní údaje“) a které na tyto “Zásady ochrany osobních údajů” odkazují (dále uváděny jako „internetové stránky AbbVie" nebo „webové stránky AbbVie“).

V následujících odstavcích najdete také informace o dalších typech informací, které jsou internetovými stránkami AbbVie zaznamenávány.

Tyto “Zásady ochrany osobních údajů” se nevztahují na osobní informace získané od Vás offline, na internetové stránky AbbVie, které přímo neodkazují k tomuto textu, ani na internetové stránky třetích stran, na něž internetové stránky AbbVie mohou odkazovat. Vaše používání internetových stránek AbbVie odkazujících na tento text podléhá uvedeným “Zásadám ochrany osobních údajů” a “Podmínkám použití”.

Žádáme Vás, abyste si tyto “Zásady ochrany osobních údajů” přečetli a poskytli jejich souhlas s nimi dříve, než přistoupíte k používání webových stránek AbbVie nebo k odesílání osobních údajů.

Mějte v patrnosti, že tyto webové stránky nejsou určeny ke shromažďování osobních údajů a že následující text představuje jen obecné zásady společnosti AbbVie pro zacházení s osobními údaji. Osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytně nutná pro dosažení stanoveného účelu proto, aby společnost AbbVie dostála svým právním závazkům.

Jak jsou definovány „osobní údaje" podléhající ochraně?

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) rozlišuje dva druhy osobních údajů.

 • osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,
 • citlivým údajem osobní je údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Jaké typy informací shromažďuje společnost AbbVie online?

 • Osobní údaje, které odesíláte: Společnost AbbVie shromažďuje osobní údaje, které zadáváte do datových polí na webových stránkách společnosti AbbVie. Abyste získali informace o různých tématech nebo se zaregistrovali do programů společnosti AbbVie, můžete při kontaktu se zákaznickými službami AbbVie nebo v reakci na průzkumy společnosti AbbVie například odeslat své jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo jiné informace. Z důvodu ochrany Vašeho soukromí byste neměli společnosti AbbVie poskytovat žádné informace, které nejsou konkrétně vyžadovány.
 • Pasivní sběr konkrétních technických informací nebo informací o procházení webu: Webové stránky AbbVie mohou shromažďovat informace o Vašich návštěvách na webových stránkách AbbVie, aniž byste aktivně takové informace odesílali. Tyto informace mohou zahrnovat například typ a jazyk Vašeho prohlížeče, Váš operační systém, Vaši IP (Internet Protocol) adresu (která může být považována za osobní údaj), URL stránek, které jste navštívili předtím a po návštěvě stránek AbbVie, webové hledání, které Vás přivedlo na stránky AbbVie, webové stránky a inzeráty, které si prohlížíte, a odkazy, na které kliknete na webových stránkách AbbVie. Tyto informace mohou být shromažďovány různými technologiemi – například pomocí cookies, internetových záložek a webových značek. Váš internetový prohlížeč také automaticky přenáší na webové stránky AbbVie některé z těchto informací – například adresu URL webových stránek, které jste právě navštívili, a verzi  rohlížeče, který pracuje ve Vašem počítači.

Shromažďuje společnost AbbVie „citlivé“ osobní údaje?

 • Společnost AbbVie může shromažďovat prostřednictvím některých částí webových stránek AbbVie osobní údaje, např. údaje týkající se zdraví či onemocnění, které mohou být podle zákona na ochranu osobních údajů považovány za „citlivé”, pouze pokud s tím budete výslovně souhlasit. V souladu s požadavky místních zákonů je společnost AbbVie povinna přijmout další opatření při zpracování těchto údajů. Jednotlivé pobočky AbbVie navíc mohou přijmout další opatření v návaznosti na místní zvyky nebo sociální očekávání týkající se těchto údajů. Tím, že nám poskytnete citlivé osobní údaje, výslovně souhlasíte s tím, aby společnost AbbVie tyto údaje shromáždila, předávala, uchovávala a zpracovávala k účelům uvedeným níže, jakož i na příslušné webové stránce AbbVie.

Jak využije společnost AbbVie osobní údaje, které jsem jí poskytl(a)?

 • Společnost AbbVie použije osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webových stránek AbbVie k odpovědím na Vaše dotazy a k tomu, aby Vám poskytla efektivní služby. Tyto osobní údaje můžeme rovněž používat pro jiné účely, například abychom Vám nabídli možnost dostávat upozornění na výrobky nebo služby společnosti AbbVie, abychom Vás mohli přizvat do průzkumů o našich výrobcích nebo abychom Vás mohli upozornit na speciální propagační akce, přičemž zpracování Vašich osobních údajů pro každý jednotlivý účel je možné pouze s Vaším souhlasem. Bude společnost AbbVie kombinovat osobní informace, které poskytnu na webových stránkách AbbVie, s dalšími osobními údaji o mně?
 • Společnost AbbVie může kombinovat osobní údaje poskytnuté zákazníkem na jedné z webových stránek společnosti AbbVie s osobními údaji poskytnutými zákazníkem na jiných webových stránkách společnosti AbbVie.
 • Společnost AbbVie může kombinovat osobní údaje, které nám poskytnete online, s našimi offline záznamy.
 • Společnost AbbVie může kombinovat osobní údaje, které jste nám přímo poskytli, se záznamy třetích stran.
 • Akceptací těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytujete s výše popsaným kombinováním osobních údajů svůj souhlas, přičemž takto sjednocené informace nám pomáhají s Vámi lépe komunikovat,, vylepšovat naše webové stránky, rozšiřovat naše marketingové a výzkumné aktivity a tím zlepšovat naše výrobky a celkově rozvíjet naši obchodní činnost.

Jaké mám možnosti ovlivnit způsob, jakým sbírá a využívá společnost AbbVie osobní údaje o mně?

 • Množství a druh osobních údajů, které o Vás společnost AbbVie obdrží, můžete vždy ovlivnit rozhodnutím nezadávat žádné osobní údaje do formulářů nebo datových polí na webových stránkách AbbVie. Některé z našich online služeb Vám můžeme poskytnout pouze v případě, že nám poskytnete odpovídající osobní informace. Ostatní části webových stránek AbbVie se Vás mohou ptát, zda si přejete být zařazeni do seznamu kontaktů, kterým zasíláme nabídky a propagační informace a kterým poskytujeme další zajímavé služby, nebo zda si přejete být z takových seznamů vyřazeni.

Sdílí společnost AbbVie osobní informace s jinými stranami?

 • Společnost AbbVie neprodává a ani jinak nezpřístupňuje Vaše osobní údaje jiným stranám ani jim neposkytuje licenci s výjimkou případů, kdy dojde k prodeji nebo předání produktové řady či divize. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny či poskytnuty ke zpracování třetí straně – smluvnímu partnerovi AbbVie – v souvislosti se společným marketingovým programem.
 • Společnost AbbVie může sdílet Vaše osobní údaje s jinými stranami, se kterými společnost AbbVie provozuje společný marketing některého výrobku či služby nebo se kterými realizuje společný program nebo činnost. V případě, že se zaregistrujete do programu, který se realizuje ve spolupráci s jinou společností, a v rámci kterého budeme potřebovat přístup k Vašim osobním údajům, budeme Vás o tom předem informovat.
 • Společnost AbbVie může rovněž sdílet Vaše osobní údaje za účelem jejich zpracování s dodavateli, se kterými má smlouvu k vykonávání obchodních činností pro společnost AbbVie. Pokud společnost AbbVie poskytne Vaše osobní údaje dodavatelům, kteří nám pomáhají s realizací naší obchodní činnosti, vyžaduje společnost AbbVie od těchto dodavatelů, aby zachovali důvěrnost Vašich osobních údajů a aby Vaše osobní údaje využívali výhradně k provádění činností pro společnost AbbVie tak, jak je vyžadováno zákonem na ochranu osobních údajů.
 • Společnost AbbVie navíc může sdílet Vaše osobní údaje s jinou stranou v souvislosti s prodejem některé z výrobních řad nebo divizí tak, aby pro Vás kupující mohl pokračovat v co nejlepším poskytování služeb a informací.
 • Společnost AbbVie si vyhrazuje právo uvést Vaše osobní údaje v reakci na autorizované žádosti o informace od státních orgánů, v souvislosti se situacemi národní bezpečnosti nebo v dalších případech požadovaných zákonem.
 • Společnost AbbVie může rovněž sdílet Vaše osobní údaje se zdravotníky v souvislosti s poskytováním podpůrných služeb. Aby nedošlo k pochybnostem, budou osobní informace sdíleny pouze v případě, že k tomu byl dán Váš výslovný souhlas.

Kdo v rámci společnosti AbbVie bude mít přístup k mým osobním a/nebo citlivým údajům?

 • Přístup k osobním údajům může mít jen omezený počet zaměstnanců společnosti AbbVie. Naše zaměstnance školíme o důležitosti soukromí a o tom, jak jednat s údaji zákazníků a jak je odpovídajícím způsobem bezpečně spravovat. Pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů a jejich využití v souladu s poskytovanými službami používáme speciální postupy při zpracování a smluvní záruky. Jak již bylouvedeno výše, v zájmu poskytování některých služeb můžeme relevantní informace sdílet s dalšími schválenými společnostmi. V některých případech nemají k údajům, které nám poskytujete, přístup zaměstnanci AbbVie, ale jiní poskytovatelé příslušných služeb, například Vaši lékaři nebo jiní zdravotníci.

Jak společnost AbbVie zabezpečuje osobní údaje?

 • Společnost AbbVie zabezpečuje veškeré webové stránky, které shromažďují osobní údaje, avšak důvěrnost osobních údajů zasílaných přes internet nelze zaručit. Velmi Vám proto doporučujeme, abyste byli opatrní při sdělování osobních údajů přes internet, zvláště pokud jde o osobní údaje vztahující se k Vašemu zdraví. Společnost AbbVie nemůže zaručit, že k Vašim osobním údajům nezíská přístup neoprávněná další osoba, a proto při odesílání osobních údajů na webových stránkách AbbVie musíte vždy zvažovat výhody i rizika.
 • Webové stránky AbbVie, na které se vztahují tyto zásady ochrany soukromí, navíc zobrazí výstražnou zprávu, kdykoliv se připojíte k webovým stránkám, které nejsou spravovány společností AbbVie nebo které nepodléhají zásadám ochrany soukromí společnosti AbbVie. V takových případech byste si měli před odesláním osobních údajů ověřit zásady ochrany osobních údajů u webových stránek jiných poskytovatelů.

Předává společnost AbbVie osobní údaje do jiných států?

 • Společnost AbbVie ukládá data na zabezpečené servery v několika zemích na celém světě, tak jak to umožňuje právní řád České republiky. Vezměte prosím na vědomí, že informace, které nám poskytnete nebo které získáme v důsledku Vašeho navštívení webových stránek AbbVie, mohou být zpracovány a předány za účelem zpracování do jiné země, než je země vašeho bydliště, včetně Spojených států amerických. Zákony na ochranu soukromí a osobních údajů v takových zemích nemusí být shodné se zákony země, ve které žijete. Používáním a účastí na kterékoliv stránce společnosti AbbVie nebo tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte s tímto sběrem, předáváním, ukládáním a zpracováním osobních údajů v těchto zemích.

Jak chrání společnost AbbVie soukromí dětí?

 • Společnost AbbVie neshromažďuje na webových stránkách AbbVie a ani nepoužívá vědomě žádné osobní údaje o dětech a mladistvých do 18 let. Dětem vědomě nedovolujeme, aby si objednávaly naše výrobky, komunikovaly s námi nebo používaly jakékoliv naše online služby.
 • Jestliže jste rodičem a dozvěděli jste se, že nám Vaše dítě poskytlo informace, obraťte se na nás některým ze způsobů uvedených dále a my s Vámi budeme spolupracovat na vyřešení tohoto problému.

Jak mohu upravit osobní údaje nebo jak je mohu smazat ze záznamů aktuálního zákazníka?

 • V souladu s místními zákony můžete vyžadovat, abychom odstranili Vaše osobní údaje z našich aktuálních záznamů o zákaznících nebo abychom Vaše osobní údaje opravili či změnili. Informujte nás o Vašich přáních tím, že se na nás obrátíte některým ze způsobů uvedených dále. Pro účely vedení našich záznamů si ponecháme určité osobní údaje, které nám odešlete, v souvislosti s obchodními transakcemi.

Proč webové stránky AbbVie využívají „cookies“ a další technologie sledování?

 • Cookie“ je soubor, který může náš webový server odeslat do Vašeho počítače, když navštívíte webové stránky AbbVie. Tento soubor se ukládá ve Vašem počítači. Po zadání Vašich osobních údajů do formuláře na webových stránkách AbbVie může společnost AbbVie využít cookies a některé další technologie k tomu, aby si webové stránky zapamatovaly Vaše osobní preference, například části daných webovýchstránek, které často navštěvujete, a pokud se tak rozhodnete, Vaše ID uživatele.
 • Technologie pasivního shromažďování informací Vám usnadňuje používání webových stánek AbbVie, a tím zvyšuje kvalitu námi poskytovaných služeb: stránky lze přizpůsobit preferencím uživatele, lze generovat statistiky, analyzovat trendy a celkově je vylepšovat. Některé funkce webových stránek AbbVie nemusí pracovat při používání technologií pasivního sběru informací.
 • O cookies se můžete dozvědět více také na stránkách www.allaboutcookies.org .

Které typy cookies a dalších technologií sledování používají webové stránky AbbVie?

 • Webové stránky společnosti AbbVie používají soubory „cookies relace“. Cookies pro relaci jsou dočasné kousky informací, které se po uzavření okna webového prohlížeče nebo jiném vypnutí počítače vymažou.Cookies pro relaci se používají například k vylepšení navigace našimi webovými stránkami, blokování návštěvníků v tom, aby neposkytovali informace tam, kde je to nevhodné (stránky si pamatují předchozí zadání věku nebo země původu, které byly mimo specifikované parametry, a blokují další změny), a ke sběru souhrnných statistických informací.
 • Webové stránky společnosti AbbVie mohou používat „trvalé“ soubory cookies: Trvalé cookies jsou trvalejší informace, které jsou umístěny na pevné disky počítače a zůstávají tam až do jejich vymazání. Trvalé cookies ukládají informace v počítači z celé řady důvodů – například k získání určitých informací, které jste poskytli dříve (například hesla), pomáhají určit, které oblasti webových stránek považují návštěvníci za nejcennější, a umožňují průběžně upravovat webové stránky na základě Vašich preferencí. Trvalé cookies umístěné těmito webovými stránkami do počítače mohou obsahovat identifikovatelné osobní údaje, ale pouze v případě, že jste se zaregistrovali nebo jste jinak souhlasili s uchováváním identifikovatelných osobních údajů, které jste poskytli webovým stránkám. Jinak ví server našich webovýchstránek pouze to, že se na webové stránky vrátil neidentifikovaný návštěvník s Vašimi cookies.
 • Webové stránky společnosti AbbVie mohou používat „webové majáky“ (také známé jako internetové tagy, jednopixelové soubory GIF, čisté soubory GIF a neviditelné soubory GIF).Webové záložky jsou drobné obrázky na webových stránkách nebo v e-mailové zprávě, které se používají ke sledování zobrazených stránek nebo otevřených zpráv. Webové záložky poskytují webovému serveru informacenapříklad o IP adrese a druhu prohlížeče v souvislosti s počítačem návštěvníka. Webové záložky mohou být umístěny v online reklamách, které přivedou návštěvníky na naše stránky a na různých stránkách naší internetové prezentace. Webové záložky nám poskytují informace o tom, kolikrát je stránka otevřena a které informace lidé hledali.

Jaké mám možnosti v souvislosti s používáním technologie cookies a dalších technologií sledování ze strany AbbVie?

 • Můžete se rozhodnout aktivovat nebo deaktivovat používání cookies a jiných technologií sledování na webových stránkách AbbVie. Přesný způsob, jak jsou Vám tyto možnosti prezentovány, a proces provedení takové volby se může na jednotlivých webových stránkách lišit.
 • Na některých webových stránkách AbbVie můžete být požádáni o udělení výslovného souhlasu s používáním cookies a jiných technologií sledování na daných webových stránkách. Cookies, které jsou třeba k provozu stránek a k poskytování služeb, které požadujete, budou fungovat i nadále bez ohledu na to, zda poskytnete souhlas. Ostatní typy cookies a dalších technologií sledování budou vypnuty do doby,kdy s jejich používáním vyslovíte explicitní souhlas. V důsledku toho může být omezená funkčnost webových stránek, dokud se nerozhodnete výslovný souhlas udělit.
 • Na některých webových stránkách AbbVie vám může být prezentována otázka nebo zaškrtávací políčka, kde můžete označit, že si nepřejete, aby tato stránka používala cookies nebo jiné technologie sledování, pokud nejsou nutné k provozu stránek. Rozhodnete-li se pro možnost vyloučení cookies, může být funkčnost stránek omezená.
 • Některé internetové prohlížeče umožňují omezit nebo deaktivovat používání cookies a další technologie sledování. Postup omezení nebo deaktivace cookies je popsán v informacích o Vašem internetovém prohlížeči (všeobecně se nachází v nabídce „Nápověda").

Jak mohu kontaktovat společnost AbbVie?

 • V případě, že máte otázky k používání, změnám nebo odstranění osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo pokud nechcete v budoucnosti dostávat další obchodní sdělení společnosti AbbVie, obraťte se na nás kliknutím na odkaz „Kontakt" na webových stránkách, které jste navštívili, nebo nám pošlete email na uvedenou adresu: info-cz@abbvie.com Dále nás můžete kontaktovat písemně na adrese:

     AbbVie s.r.o.

     METRONOM BUSINESS CENTER

     Bucharova 2817/13

     158 00 Praha 5 – Stodůlky

     Česká republika

     Telefon: +420 233 098 111

     Fax: +420 233 098 100

     E-mail: info-cz@abbvie.com

 • Ve všech sděleních společnosti AbbVie uvádějte prosím e-mailovou adresu, kterou jste použili k registraci (pokud k ní došlo), konkrétní adresu webových stránek AbbVie, ke které jste poskytli osobní údaje (například AbbVie.com atd.) a podrobný výklad Vašeho požadavku.
 • Pokud byste chtěli smazat, upravit nebo opravit Vaše osobní údaje a obrátíte se na nás e-mailem, uveďte do řádku předmětu zprávy odpovídající text „Požadavek na smazání“ nebo „Požadavek na změnu/opravu“.Uděláme, co budeme moci, abychom zareagovali na všechny opodstatněné požadavky včas.

Jak se dozvím, zda společnost AbbVie aktualizovala tyto zásady?

 • Společnost AbbVie si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely technologický pokrok, změny zákonů a předpisů a dobrou obchodní praxi při plném zachování všech Vašich práv podle platných zákonů, zejména zákona na ochranu osobních údajů.
 • Pokud společnost AbbVie změní tyto zásady, jejich aktualizovaná verze bude odrážet příslušné změny, na které Vás upozorníme aktualizací data platnosti na začátku těchto zásad.