Podmínky použití

Tyto „Podmínky použití“ vstoupily v platnost dne: 14. listopadu 2013

Tyto „Podmínky použití online služeb“ stanoví pravidla pro Váš přístup k internetovým stránkám www.hsonline.cz spravovaných společnosti AbbVie a k „Podmínkám použití“ pro internetové stránky www.hsonline.cz.

Tyto „Podmínky použití online služeb“ se vztahují pouze na www.hsonline.cz ("AbbVie Website"), nikoli na jiné internetové stránky AbbVie, ani na internetové stránky třetích stran, na něž internetové stránky AbbVie odkazují.

Společnost AbbVie si vyhrazuje právo změnit tyto „Online podmínky používání“ tak, aby odrážely technologický pokrok, změny zákonů a předpisů a dobrou obchodní praxi při plném zachování všech Vašich práv podle platných zákonů. Jestliže společnost AbbVie změní tyto „Online podmínky používání“, jejich aktualizovaná erze bude odrážet příslušné změny a na takové změny Vás upozorníme aktualizací

data platnosti na jejich začátku. Návštěvou webových stránek AbbVie nebo jejich  používáním prohlašujete, že jste si přečetli aktuální verzi „Online podmínek užívání“, které si můžete zobrazit na webových stránkách AbbVie, rozumíte jim a považujete je za závazné. Jestliže nesouhlasíte s těmito „Online podmínkami používání“ nebo okud jste nespokojeni s webovými stránkami AbbVie, Vaší jedinou a výlučnou možností je, že tyto webové stránky přestanete používat.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. Společnost AbbVie vynakládá maximální přiměřené úsilí, aby informace a další obsah našich stránek byly přesné, úplné, aktuální, dostupné a v souladu s právy třetích stran. Nicméně nemůžeme zaručit, že tomu tak bude stoprocentně. Na internetových stránkách AbbVie jsou informace prezentovány v podobě „jak jsou" a “dle dostupných zdrojů” a mohou obsahovat chyby. Společnost AbbVie ve vztahu k informacím a dalšímu obsahu svých internetových stránek odmítá v míře umožněné zákonem veškerá prohlášení a záruky výslovné i předpokládané vyplývající ze zákona, smlouvy nebo jinak, včetně veškerých záruk uspokojivé kvality, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a nároků nebo neporušování práv třetích stran.
  2. Informace a další obsah internetových stránek AbbVie nejsou medicínským doporučením. Před jakýmkoli rozhodnutím, které bude ovlivňovat Váš zdravotní stav, byste měli vyhledat nestranné informace. Společnost AbbVie se v maximální míře umožněné zákonem zříká odpovědnosti za případnou ztrátu či škodu způsobenou přímo či nepřímo, bezodkladně či s prodlením, vyplývající ze smlouvy, přestupku (včetně z nedbalosti) či jinak, které by vznikly z existence nebo v souvislosti s používáním internetových stránek AbbVie, nebo z rozhodnutí, která učiníte po konzultaci s nezávislým poradcem nebo poskytovatelem služeb, s výjimkou smrti či zranění způsobených zanedbáním ze strany společnosti AbbVie.
  3. Společnost AbbVie neodpovídá za přesnost, účinnost, včasnost a vhodnost jakýchkoliv informací nebo obsahu získaných od třetích stran a neposkytuje v této souvislosti žádné záruky. To platí zejména o veškerých odkazech na stránky jiných partnerů.

VY JAKO UŽIVATEL(KA)

Používáním internetových stránek AbbVie se zavazujete:

  1. Nepoškozovat, neměnit ani jinak neupravovat informace zveřejněné na těchto internetových stránkách AbbVie ani na jiných serverech AbbVie;
  2. Nepokoušet se obejít žádné z bezpečnostních prvků internetových stránek AbbVie;
  3. Dodržovat veškeré relevantní národní i mezinárodní zákony, pravidla a ustanovení.

DOSTUPNOST

Společnost AbbVie vynaloží přiměřené úsilí pro to, aby byly její internetové stránky dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tuto dostupnost ale nemůžeme zaručit a převzít odpovědnost za případné ztráty či škody způsobené v důsledku výpadku dostupnosti našich stránek. Společnost AbbVie může své internetové stránky dočasně vyřadit z provozu za účelem údržby. V případě plánovaných přerušení provozu budeme uživatele, pokud to bude možné, v přiměřeném předstihu informovat.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Informace, dokumenty a související grafiky zveřejněné na webových stránkách AbbVie („informace") jsou výhradním vlastnictvím společnosti AbbVie, s výjimkou informací poskytnutých třetími stranami na základě smlouvy se společností AbbVie. Povolení využívat informace se uděluje za předpokladu, že:

  1. výše uvedené upozornění na autorská práva je uvedeno na všech kopiích;
  2. používání informací je pouze k informačním a nekomerčním účelům nebo k osobnímu informování;
  3. informace nejsou nijak upraveny a
  4. žádný obrázek z těchto webových stránek AbbVie není používán odděleně od průvodního textu.

Společnost AbbVie neodpovídá za obsah poskytnutý třetími stranami a je zakázáno distribuovat takový materiál bez povolení vlastníka autorských práv. S výjimkou výše uvedeného povolení není žádné osobě udělena žádná výslovná ani předpokládaná licence ani právo k jakémukoliv patentu, obchodní značce nebo jinému vlastnickému právu společnosti AbbVie.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST

Společnost AbbVie se zavazuje chránit Vaše soukromí v souladu se zásadami Ochrany osobních údajů. Je Vaší odpovědností zajistit, že přístroj, s jehož pomocí se připojujete k internetovým stránkám AbbVie, je adekvátně chráněný a zabezpečený před nebezpečným softwarem a přístupem neoprávněných osob. Společnost AbbVie se v maximální míře povolené příslušným zákonem zříká odpovědnosti za případné přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné škody (včetně ztráty zisku), které může zákazník nebo uživatel utrpět v důsledku zachycení nebo neoprávněného přístupu k jeho/ jejím osobním údajům (tak jak jsou definovány v zákoně o ochraně osobních údajů), to platí i v případě, že společnost AbbVie byla předem upozorněna na možnost takových ztrát.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů úmrtí či zranění zaviněných nedbalostí ze strany společnosti AbbVie se společnost AbbVie, její dodavatelé, jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci a zástupci (dále jen "strany zúčastněné v AbbVie“) v maximální míře umožněné příslušnými zákony zříkají odpovědnosti za případnou ztrátu či škodu utrpěnou jakoukoli osobou, ať už přímo či nepřímo, okamžitě či s prodlením, v důsledku smlouvy,přestupku (včetně nedbalosti) či jinak, v souvislosti s existencí internetových stránek AbbVie či v souvislosti s: (i) používáním či nemožností použít internetové stránky AbbVie; (ii) využitím informací či jiného obsahu z internetových stránek AbbVie; (iii) jakýmikoliv službami poskytnutými na stránkách či prostřednictvím internetových stránek AbbVie; a (iv) zachycením či neoprávněným přístupem k osobním údajům poskytnutým internetovým stránkám AbbVie, včetně následujících kategorií ztrát nebo škod, a to i v případě, že společnost Abbvie byla předem upozorněna na možnost takových ztrát: (a) ztráta či poškození dat; (b) ztráta zisku; (c) ztráta anticipovaných úspor a/nebo finanční ztráta; (d) ztráta obchodních příležitostí;(e) ztráta obchodních partnerů; (f) ztráta dobré pověsti; a (g) zvláštní škody.

PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto Podmínky použití online služeb a Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny a jsou provozovány v souladu se zákony České republiky. Případné spory týkající se těchto Online podmínek použití a/nebo Zásad ochrany osobních údajů podléhají výlučně jurisdikci soudů České republiky.